150809-ZNO-A2654

Finish / 아이언킹 / 264 / 정문술

150809-ZNO-A2645

Finish / 대구철인클럽 / 103 / 김태윤

150809-ZNO-A2564

Finish / 대구유나이티드수영클럽 / 218 / 배재현

150809-ZNO-A2551

Finish / 대구 / 058 / 전무진

150809-ZNO-A2550

Finish / 대구 / 058 / 전무진

150809-ZNO-A2549

Finish / 대구 / 058 / 전무진

150809-ZNO-A2461

Finish / 대구철인클럽 / 214 / 박기현

150809-ZNO-A2396

Finish / 069 / 홍수만

150809-ZNO-A2350

Finish / 거제철인클럽 / 030 / 김태현