150809-ZNO-A2592

Finish / 부산금정철인클럽 / 293 / 엄정하

150809-ZNO-A2591

Finish / 부산금정철인클럽 / 293 / 엄정하

150809-ZNO-A2590

Finish / 부산금정철인클럽 / 293 / 엄정하

150809-ZNO-A2589

Finish / 부산금정철인클럽 / 293 / 엄정하

150809-ZNO-A2588

Finish / 271 / 문출연

150809-ZNO-A2587

Finish / 271 / 문출연

150809-ZNO-A2586

Finish / 북구청소년회관 / 100 / 김지화

150809-ZNO-A2585

Finish / 대구철인클럽 / 167 / 서주은

150809-ZNO-A2584

Finish / 대구철인클럽 / 167 / 서주은

150809-ZNO-A2583

Finish / 대구철인클럽 / 167 / 서주은

150809-ZNO-A2582

Finish / 대구철인클럽 / 167 / 서주은

150809-ZNO-A2581

Finish / 대구철인클럽 / 167 / 서주은

150809-ZNO-A2580

Finish / 211 / 김태수

150809-ZNO-A2579

Finish / 211 / 김태수

150809-ZNO-A2578

Finish / 211 / 김태수

150809-ZNO-A2577

Finish / 네오바이크 / 131 / 정진형

150809-ZNO-A2576

Finish / 네오바이크 / 131 / 정진형

150809-ZNO-A2575

Finish / 네오바이크 / 131 / 정진형

150809-ZNO-A2574

Finish / 133 / 조순기

150809-ZNO-A2573

Finish / 133 / 조순기

150809-ZNO-A2572

Finish / 133 / 조순기

150809-ZNO-A2571

Finish / 133 / 조순기

150809-ZNO-A2570

Finish / 133 / 조순기

150809-ZNO-A2569

Finish / 부산엑스테라철인클럽 / 116 / 유영익

150809-ZNO-A2568

Finish / 부산엑스테라철인클럽 / 116 / 유영익

150809-ZNO-A2567

Finish / 부산엑스테라철인클럽 / 116 / 유영익

150809-ZNO-A2566

Finish / 충주철인클럽 / 171 / 엄홍식

150809-ZNO-A2565

Finish / 제3군수지원사령부 / 038 / 김동훈

150809-ZNO-A2564

Finish / 대구유나이티드수영클럽 / 218 / 배재현

150809-ZNO-A2563

Finish / 209 / 김종승

150809-ZNO-A2562

Finish / 209 / 김종승

150809-ZNO-A2561

Finish / 266/035 / 황성훈/황태현