150809-ZNO-A2624

Finish / 317 / 송용숙

150809-ZNO-A2623

Finish / 157 / 박영균

150809-ZNO-A2622

Finish / 157 / 박영균

150809-ZNO-A2621

Finish / 157 / 박영균

150809-ZNO-A2620

Finish / 157 / 박영균

150809-ZNO-A2619

Finish / 157 / 박영균

150809-ZNO-A2618

Finish / 대전철인회 / 311 / 강미선

150809-ZNO-A2617

Finish / 대전철인회 / 311 / 강미선

150809-ZNO-A2616

Finish / 대전철인회 / 311 / 강미선

150809-ZNO-A2615

Finish / 대전철인회 / 311 / 강미선

150809-ZNO-A2614

Finish / 078 / 이후민

150809-ZNO-A2613

Finish / 078 / 이후민

150809-ZNO-A2612

Finish / 078 / 이후민

150809-ZNO-A2611

Finish / 078 / 이후민

150809-ZNO-A2610

Finish / 078 / 이후민

150809-ZNO-A2609

Finish / 220 / 신동원

150809-ZNO-A2608

Finish / 220 / 신동원

150809-ZNO-A2607

Finish / 경주철인3종클럽 / 270 / 김상택

150809-ZNO-A2606

Finish / 대구유나이티드수영클럽 / 218 / 배재현

150809-ZNO-A2605

Finish / 대구수성철인클럽 / 236 / 박병태

150809-ZNO-A2604

Finish / 대구수성철인클럽 / 236 / 박병태

150809-ZNO-A2603

Finish / 대구수성철인클럽 / 236 / 박병태

150809-ZNO-A2602

Finish / Silver Lion / 045 / 문주원

150809-ZNO-A2601

Finish / Silver Lion / 045 / 문주원

150809-ZNO-A2600

Finish / Silver Lion / 045 / 문주원

150809-ZNO-A2599

Finish / 233 / 조양호

150809-ZNO-A2598

Finish / 233 / 조양호

150809-ZNO-A2597

Finish / 영주철인 / 200 / 황병희

150809-ZNO-A2596

Finish / 224 / 이승찬

150809-ZNO-A2595

Finish / 224 / 이승찬

150809-ZNO-A2594

Finish / 224 / 이승찬

150809-ZNO-A2593

Finish / 224 / 이승찬